เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1107402Products and Environmental Impact
ผลิตภัณฑ์กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ภาพรวมของวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิธีคิดและการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ แนวคิดและแนวทางการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ แนวทางนโยบายในการกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์เพื่อการอุปโภคและบริโภคการบริโภคอย่างยั่งยืน


An overview of products’ life cycle and environmental impacts; life cycle thinking and life cycle assessment; eco-design concepts and strategies to improve the environmental performance of products; policy approaches to set environmental standards of consumer products; sustainable consumption.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH