เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1006321English for Aviation Business
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะสัมพันธ์ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพการบิน


Integrated four skill practices of listening, speaking, reading and writing for aviation business.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH