เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1203981Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีลักษณะงานวิจัยเพื่อผลงานทางวิชาการในระดับสูง


Conducting research on topics related to current business administration for academic advancement
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH