เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1203917Special Topics in Marketing Management
หัวข้อพิเศษการจัดการด้านการตลาด
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อและปัญหาที่น่าสนใจและหรือหัวข้อใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจตลาด (การศึกษาหัวข้อพิเศษ เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมของโครงสร้างองค์กรธุรกิจ อภิปราย) ทฤษฎีและแนวคิดด้านการตลาด ในชั้นเรียน


Selected current issues in marketing businesses (Topics may vary according to changes in business environment and organizational structure) class discussion of marketing concepts and theories
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH