เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1203915Special Topics in International Business
หัวข้อพิเศษธุรกิจระหว่างประเทศ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อและปัญหาที่น่าสนใจและหรือใหม่ๆ เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ สภาวะแวดล้อมของบริษัทข้ามชาติ บทบาทของนโยบายประเทศ วัฒนธรรมและระบบธุรกิจ ประเด็นวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านธุรกิจ และการลงทุนระหว่างประเทศ กลยุทธ์และรูปแบบองค์การ รูปแบบการลงทุนต่างประเทศ พฤติกรรมและระบบควบคุม โอกาสของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน


Selected current issues in international business, concepts of globalization, environment for international firms, the role of national policies, cultures and business systems, cross – cultural issues affecting international business operations and international investment, strategies and organisational design, their entry modes into international enterprise, and their behavioural and control systems, the challenge of Thailand as ASEAN hub.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH