เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1203914Special Topics in Human Resource Management and Organizational Behavior
หัวข้อพิเศษการบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หัวข้อและปัญหาที่น่าสนใจและ/หรือหัวข้อใหม่ๆ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์การ และกระบวนการทางพฤติกรรมในองค์การ การวางแผนทรัพยากรบุลคล กระบวนการคัดสรรบุคลากร การฝึกงานและการพัฒนา โปรแกรมการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์ของพนักงาน สถานการณ์การปฎิบัติในที่ทำงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน และกลยุทธ์เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล


Selected current issues in human resource management, organization and organizational behavior, Human Resource planning, recruitment process, training and development, compensation and benefit programs, practical situations and problem solving, legal issues surrounding HRM, and strategies in HRM
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH