เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1203913Seminar in Business Administration
สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สัมมนาทางการบริหารธุรกิจตามสถานการณ์ปัจจุบัน หัวข้องานวิจัยธุรกิจขั้นสูง ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ และกรณีศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ และบทความตลอดจนงานวิจัยทางธุรกิจ


Seminars on current issues in business administration, topics in advanced business research, experience gathered from all spheres of working life at business, and cases in Business Administration
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH