เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1203912Philosophy and Advanced Theory in Business
ปรัชญาและทฤษฎีทางธุรกิจขั้นสูง
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 2 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศัพท์ทางปรัชญาในธุรกิจ การจัดการทฤษฎีของการโต้แย้งด้วยเหตุผล และทฤษฎีการคิด วิเคราะห์ พัฒนาทฤษฎีบริหารและจัดการในปัจจุบัน พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ทฤษฎีบนพื้นฐานของสมมติฐาน และโครงสร้างโดยสืบค้นจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาทักษะการคิดที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติและนวัตกรรมทางธุรกิจ


Examination of philosophical terminology used in business management of dialectics and critical thinking theory, development of current theories of administration, management skill development in analysis and synthesis of theories from assumptions and from research literature critical thinking skills related to business practices and innovation

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH