เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1203910Integrated Business Strategy
กลยุทธ์ธุรกิจแบบบูรณาการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปรัชญาเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ระบบกระบวนการคิด ความเข้าใจ และตระหนักถึงขีดความสามารถที่สำคัญขององค์การที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จ ตรรกวิทยาใหม่สำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ การนำองค์การ การบูรณาการแนวความคิดร่วมสมัยมาประยุกต์ใช้ องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ และแนวความคิดเชิงระบบ


Philosophy of strategic management, systems thinking process, understanding and recognition of an organization core competencies essential for success, new logics for strategic management and leading organizations, integration of new approaches, strategic management component and system approach of thinking.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH