เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1203980Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต48 (0-144-48)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิจัยในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีลักษณะงานวิจัยเพื่อผลงานทางวิชาการในระดับสูง


Conducting research on topics related to current business administration for academic advancement.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH