เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1203901Seminar in Business Administration
สัมมนาทางการบริหารธุรกิจ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต0 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สัมมนาทางการบริหารธุรกิจตามสถานการณ์ปัจจุบัน หัวข้องานวิจัยธุรกิจขั้นสูง ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ และกรณีศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ และบทความตลอดจนงานวิจัยทางธุรกิจ


Seminars in current issues in business administration, topics in advanced business research, experience gathered from all spheres of working life at business, and cases in Business Administration.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH