เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1203900Advanced Research Methodology in Business
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจขั้นสูง
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต0 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
รูปแบบและกระบวนการวิจัยทางการบริหารธุรกิจ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่สอด คล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน การเขียนโครงร่างการวิจัย การนำเสนอการประเมินงานวิจัย ผลการวิจัย และวิจารณ์บทความวิจัย บทความทางวิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีชื่อเสียงในสาขาบริหารธุรกิจ


Qualitative and quantitative research models and processes in current business administration; research proposal writing presentation of research reports evaluation of research works and critiquing of research articles published in recognized business administration journals.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH