เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501345Network System Security
ความมั่นคงของระบบเครือข่าย
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1302340 หรือ
1301255 หรือ
1501212 หรือ
1501213

Course Description
เทคนิคของการรักษาความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้ร่วมกันหลายคน ระบบคอมพิวเตอร์แบบกระจาย การรักษาความปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสเบื้องต้น ไวรัส ไฟร์วอล การบริหารความเสี่ยง การรักษาความปลอดภัยบนเว็บ


Security techniques for multi-user computer and distributed computer system; fundamental of cryptography; computer virus; firewall; risk management; internet and web security.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH