เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209821Production Control and Logistics Management
การควบคุมการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักแนวคิดทฤษฎี แนวโน้มและกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และการควบคุมการผลิตที่เหมาะสม ทั้งในด้านการวางแผน การกำหนดตารางการผลิต การจัดการสินค้า การขนส่ง การควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการบรรจุภัณฑ์ การจัดการข้อมูล รวมถึงการสำรองสินค้า เป็นต้น


Concepts, principles, and strategies of production control and logistics management; planning, scheduling, warehousing, transportation, material flow, material layout, inventory control, material handling, packaging, information systems, and spare parts control - storeroom etc.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH