เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1209821Production Control and Logistics Management
การควบคุมการผลิตและการจัดการโลจิสติกส์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักแนวคิดทฤษฎี แนวโน้มและกลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และการควบคุมการผลิตที่เหมาะสม ทั้งในด้านการวางแผน การกำหนดตารางการผลิต การจัดการสินค้า การขนส่ง การควบคุมวัตถุดิบ การควบคุมสินค้าคงคลัง การจัดการบรรจุภัณฑ์ การจัดการข้อมูล รวมถึงการสำรองสินค้า เป็นต้น


Concepts, principles, and strategies of production control and logistics management; planning, scheduling, warehousing, transportation, material flow, material layout, inventory control, material handling, packaging, information systems, and spare parts control - storeroom etc.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH