เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2001921Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาตจวิทยา
หน่วยกิต48 (0-144-48)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิจัยอย่างเข้มข้นทางด้านตจวิทยาตามความสนใจเฉพาะบุคคล ภายใต้การแนะนำและการอนุมัติของคณาจารย์ที่ปรึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกจนจบหลักสูตร นำเสนอรายงานความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนดุษฎีนิพนธ์ สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ ส่งดุษฎีนิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ตีพิมพ์ในรูปแบบฉบับเต็มของงานประชุมวิชาการ และยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ


Intensive research on dermatologic topic pertinent to individual interest under the supervision and approval of advisory committee from the first semester until the end of the program; research progress presentation every semester of the dissertation enrollment; thesis defense; dissertation submission; dissertation or part of the dissertation publication in an academic conference proceedings and accepted for publication in an academic journal
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH