เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1210341Flight Instrument
เครื่องมือวัดทางการบิน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้ภาควิชาการของเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในหลักการการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติการบินด้วยกฎการบิน IFR ได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนมีความรู้เพื่อใช้ในการสอบวิชาภาคพื้นขอเพิ่มศักย์การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินกับกรมการขนส่งทางอากาศ


Fundamental aspects of flight instrument with understading the principles of flying to know how using flight instrument especially instruments rating safely based on IFR regulations and to be able to create a good flying performance.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH