เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203349Dimension of Leadership
ภาวะผู้นำ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีของภาวะผู้นำ ทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้นำ สไตล์ของผู้นำ การจัดการพันธะผูกพันธ์ของพนักงานการสื่อสาร การแก้ไขข้อขัดแย้ง พลวัตของกลุ่ม และ จริยธรรมผู้นำ


Concepts and theories of leadership, essential skills to become effective leader, leadership styles, managing commitment, communications, conflict resolutions, team dynamics, and ethical leader.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH