เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203248Organizational Behavior
พฤติกรรมองค์การ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีของพฤติกรรมระดับบุคคล, กลุ่ม, และองค์การ, การสื่อสารระหว่างบุคคล, กระบวนการกลุ่ม, การตัดสินใจ, แรงจูงใจ, ภาวะผู้นำ, และ วัฒนธรรมองค์การ


Concepts and theories of behavior aspects in organization in individual, group , and organizational level, interpersonal communication, group processes, decision making, motivation, leadership, and organizational culture
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH