เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1203348Organization Development
การพัฒนาองค์กร
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:ยกเลิกวิชาบังคับก่อนตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป

Course Description
ทฤษฎีและแนวความคิดของการพัฒนาองค์การ การวิเคราะห์และระบุปัญหา การพัฒนา กลยุทธ์ บทบาทของผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากภายในและภายนอกองค์การ


The structures and dynamics system of organization as complex systems, theories and concepts of organizational development, management discipline aimed at improving organizational effectiveness and developing individual’s potential in a changing world.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH