เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1205317ASEAN Tourism
การท่องเที่ยวอาเซียน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้พื้นฐานของภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว ประชากร ศาสนา สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอาเซียน ภาพลักษณ์ สถานการณ์และแนวโน้ม เครือข่ายการท่องเที่ยว แผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคอาเซียน และการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในอาเซียนและเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน


Fundamental knowledge of tourism geography; demography, religion, socio-culture related to ASEAN tourism; image, situation and trends, tourism networks, ASEAN regional tourism development plan; analysis of current issues in ASEAN tourism.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH