เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1203334Business Venture and Entrepreneurship
การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1203212

Course Description
แนวคิดและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ และศึกษาวิธีการเริ่มธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจใหม่ นับตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การศึกษาความเป็นไปได้ การจัดหาเงินทุน แนวคิดในการเลือกธุรกิจและรูปแบบการลงทุน การทำแผนธุรกิจ และการพัฒนาธุรกิจที่มีจริยธรรมและยั่งยืน


Concept and characteristics of entrepreneurs, types of business venture, new business planning and development, challenges of entrepreneur, type of investment, business ethics and sustainability.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH