เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1201335Accounting Information System
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1201116 และ 1301104 หรือ
1201114 และ 1301104 หรือ
1201101 และ 1301104

Course Description
แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี กิจกรรมทางธุรกิจและวงจรธุรกิจ การไหลของข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชี การพัฒนาระบบ ออกแบบระบบ และเทคนิคในการจัดทำเอกสาร เครื่องมือสำหรับงานด้านสารสนเทศทางการบัญชี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการควบคุมภายในและการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจกรรมทางธุรกิจ การนำสารสนเทศมาใช้ในการควบคุมเพื่อทำให้เกิดความถูกต้องและแม่นยำของข้อมูลทางการเงินและการเก็บรักษาสินทรัพย์ของธุรกิจ และสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน และต่อการวัดผลที่สำคัญของบทบาทของสารสนเทศทางการบัญชีในการสนองความต้องการเหล่านั้น


Concepts of accounting information systems; business activities and cycles; flow of accounting data and information system; systems development designing system and documentation techniques; tools of accounting information systems work; use of information technology for internal control and improvement of business activities efficiency; use of information technology for accuracy of financial information and safeguard of asset; use information system to make a decisions about financing; and the information needs of financial decision makers and a critical assessment of the role of accounting information in satisfying those need.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH