เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 
1009320Italian 1
ภาษาอิตาเลียน 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ทักษะบูรณาการทั้งสี่ทักษะของภาษาอิตาเลียนระดับเบื้องต้น เน้นการใช้ประโยคและกาลพื้นฐานในบริบทชีวิตประจำวัน รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวอักษรและเสียงภาษาอิตาเลียน การแนะนำตัวเอง การระบุคำนามทั่วไป การพูดถึงงานต่าง ๆ การพูดถึงครอบครัว การบรรยายบุคคลและสิ่งของ การบอกเวลาและวันที่ตามปฏิทิน การพูดเกี่ยวกับกิจกรรมและงานอดิเรกต่าง ๆ การพูดเกี่ยวกับความต้องการ การแสดงความชอบและไม่ชอบ


Four integrated language skills of beginner Italian, focusing on the application of simple sentences and simple tenses in daily life contexts including introduction to the Italian alphabet and sounds, introducing oneself, identifying common nouns, talking about jobs, talking about family, describing people and things, telling time and calendar date, talking about activities and hobbies, talking about what one wants, expressing likes and dislikes.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH