เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
1009310Spanish 1
ภาษาสเปน 1
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร16:00-18:50305C2LECT46460F  
อาจารย์:
 • อาจารย์Alan Michael Gallion
 • วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  ภาษาและวัฒนธรรมสเปนเบื้องต้น(สเปนรวมทั้งละตินอเมริกัน) เรียนภาษาสเปนเบื้องต้นด้วยการฝึกทักษะอ่าน ฟัง และเขียน เรียนเสียงในภาษาสเปนด้วยการแนะนำตัวเอง แนะนำผู้อื่น อธิบายลักษณะของคน ระบุคนและสิ่งของ ถามข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน บรรยายลักษณะสิ่งของ ถามข้อมูลเกี่ยวกับบางสิ่ง แสดงความรู้สึก บอกราคา สั่งอาหารและเครื่องดื่ม อธิบายแผนการเดินทาง และผันคำกริยาในแต่ละรูปกาล


  Introduction to the Spanish language and culture (Spanish as well as Latin American). Learn basics of the Spanish language through practicing reading, listening and writing skills. Learn Spanish sounds introducing oneself, introducing people, describing people, identifying people or things, asking information about the quantity, describing objects, asking information about something, expressing feelings, telling prices, ordering drinks and food, explaining an itinerary, and conjugating verbs in several tenses.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH