เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002916Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ค้นคว้าวิจัยเพื่อเรียบเรียงเขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาจะต้องนำเสนอหัวข้อวิจัย ความก้าวหน้าของงานวิจัย และสรุปผลการศึกษาวิจัย และเมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัยนักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


Analyze, conduct thesis undersupervised of adviser; presentation research topic, research progression and conclusion; present topic research to committee and defense thesis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH