เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002915Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต48 (0-144-48)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ค้นคว้าวิจัยเพื่อเรียบเรียงเขียนดุษฎีนิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาจะต้องนำเสนอหัวข้อวิจัย ความก้าวหน้าของงานวิจัย และสรุปผลการศึกษาวิจัย และเมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัยนักศึกษาต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์แก่คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์ เพื่อทำการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์


Analyze, conduct thesis undersupervised of adviser; presentation research topic, research progression and conclusion; present topic research to committee and defense thesis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH