เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602845Telecommunication Law
กฎหมายโทรคมนาคม
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎีและหลักกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายโทรคมนาคมทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภายในประเทศ และบทบัญญัติและระเบียบกฎเกณฑ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ศึกษากรอบมาตรฐานทางด้านกิจการโทรคมนาคมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและการควบคุมการเข้าใช้ประโยชน์ในกิจการโทรคมนาคม รวมทั้งสภาพปัญหาทางข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นทางด้านกิจการโทรคมนาคมทั้งในระดับระหว่างประเทศและระดับภายในประเทศ โดยการนำข้อเท็จจริงมาทำการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคต


Ideas, theory and fundamental legal principles relating to telecommunication law in both international and domestic level as well as various legislations and regulations relating to studies of standard framework for the telecommunication business including the state of legal and factual problems at present arising out of the telecommunication business in both the international and domestic level by taking fact to be studied analytically and be synthesized in order to find ways of the problem resolution in the future.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH