เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602844International Trade Law
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ การขนส่งของเข้าออกผ่านพรมแดนของรัฐโดยพิจารณาถึงสัญญาการส่งออกและการนำเข้าซึ่งสินค้า การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล เลตเตอร์ออฟเครดิต อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในทางการพาณิชย์ การรวบรวมกฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศ โดยพิจารณาผ่านสนธิสัญญาระหว่างประเทศและบทบาทของศาลภายในเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว


International trade law relating to the international sale and purchase, the transportation of the inbound and the outbound border crossing of the state by taking into consideration of the import and export contract of merchandises, the marine transportation, the marine insurance, the letter of credit, the international commercial arbitration, the compilation of laws relating to the international sale and purchase by taking into consideration of the international convention and the role of the internal court of justice relevant to such subject-matter.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH