เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602843Air and Space Law
กฎหมายอากาศและอวกาศ
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายอากาศและอวกาศ บทบัญญัติและอนุสัญญาทั้งหลายที่เกี่ยวข้อง ศึกษาสถานะทางกฎหมายของห้วงอากาศและอวกาศ การเข้าใช้ประโยชน์ รวมทั้งสภาพปัญหาทางข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นทางด้านอากาศและอวกาศ โดยการนำเอาข้อเท็จจริงมาทำการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคต


Concepts, theories and legal principles of air and space law, related provisions and conventions, a study of legal status of outer space and space, air and space utilization and its present legal and factual problems, including as analysis and synthesis of the facts to resolve the future’s problems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH