เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602842Legal Systems in ASEAN
ระบบกฎหมายของอาเซียน
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายพื้นฐานที่สำคัญของอาเซียน บทบัญญัติและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ออกโดยองค์การอาเซียน รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาทางด้านกฎหมายและทางปฏิบัติในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในอาเซียน โดยการนำเอาข้อเท็จจริงมาทำการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในอนาคต นอกจากนี้ ศึกษาถึงระบบกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน


Concepts, theories and legal principles of ASEAN, including related provisions and regulations issued by ASEAN, a study of the present legal and practical problems of ASEAN, including an analysis and synthesis of the facts to resolve the future’s problems, a study of the laws of the ASEAN member countries.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH