เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602841Advaned Law on Real Estate
กฎหมายเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและประวัติศาสตร์กฎหมายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ในระบบกฎหมายซีวิลลอว์และระบบกฎหมายคอมมอนลอว์ แนวคิดในเรื่องการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ระบบกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครอง รวมทั้งเอกสารสิทธิชนิดต่างๆ ที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การครอบครองปรปักษ์ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์


Principles and history of land law and real estate in Common law and Civil law systems. The concept of land tenure, land ownership and possessory rights along with different types of legal titles, adverse possession and real estate transactions in Thailand and other jurisdictions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH