เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1602840Law on Environmental Management
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด นโยบาย และโครงสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ มาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น บทบาทของกฎหมายต่อการแก้ปัญหา การป้องกัน และการใช้ประโยชน์ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ


Overview of policy and conceptual framework of globally environmental management systems, international environmental management standards, and international agreements on managing environmental matters, for example, biodiversity, climate change, marine resources and other related issues. Legal aspects of decision-making in natural resources utilization, environmental protection and enforcement for excellent practices of environmental management will be expressed on this course.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH