เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602716Advaned Forensic Science and Criminology
นิติวิทยาศาสตร์และอาชญาวิทยาขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงนิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานและการพิสูจน์ ทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุแห่งอาชญากรรม ประเภทของอาชญากรรม และแนวคิดและนโยบายในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในประเทศต่างๆ เพื่อสร้างการเชื่อมโยงที่เป็นหนึ่งเดียวในกระบวนการการประมวลเหตุการณ์ การเก็บรวบรวมและการรักษาพยานหลักฐาน ความสัมพันธ์ทางอาชญาวิทยา นโยบายทางอาญาและวัตถุประสงค์การลงโทษตามสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง


Scientific and legal concepts which related to evidence and proof including theories on the causes of crime, types of crime, concepts and policies to prevent and combat crime in other countries in order to create a link in processing of the event, collect and preserve evidence, relationship of criminology, policies and objectives of criminal punishment under the changing situations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH