เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602839Advanced International Law
กฎหมายระหว่างประเทศขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิด ทฤษฎี และหลักกฎหมายที่สำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศ (แผนกคดีเมืองและคดีบุคคล) ที่รวมถึงบทบัญญัติและสนธิสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาทางข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงในปัจจุบันที่เกิดขึ้นในสังคมโลกเพื่อมาทำการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ อันนำไปสู่การหาแนวทางแก้ไขปัญหาในอนาคต


Concepts, theories and foundations of International Law which are Public international law and Private International law including the provisions and the related treaties including to study of the legal and factual issues in the social world for analysis and synthesis studies which will lead to the finding solutions for solving problems in the future.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH