เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602838Advanced Civil Law
กฎหมายแพ่งขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติและวิวัฒนาการของกฎหมายแพ่งตั้งแต่สมัยโรมันจนถึงปัจจุบัน ทฤษฎี รากฐานของกฎหมายแพ่งว่าด้วยนิติวิธี ความสุจริต สิทธิเอกชน ความผิดแห่งเจตนาและความรับผิดทางแพ่ง หลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยนิติกรรม สัญญา หนี้ ละเมิดและทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


History and evolution of Civil Law System since Roman till present; theoretical foundations of Civil Law on the law rules, legal integrity, private rights, and the civil liability including foundations of Civil Law on juristic acts, contract, tort liabilities and property under the Civil and Commercial Code of Thailand and other related laws.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH