เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602738Advanced Public Law
กฎหมายมหาชนขั้นสูง
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎี ความหมาย และการแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชน วิวัฒนาการของปรัชญาและสถานะของกฎหมายมหาชนในยุคต่างๆ แนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน และวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชนในประเทศไทย ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐ ทฤษฎีว่าด้วยความชอบธรรมในการใช้อำนาจและการควบคุมการใช้อำนาจรัฐ เช่น ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยม หลักนิติรัฐ และหลักนิติธรรม


Theories, definitions and classifications of Public Law, the evolution of philosophy, and status of Public Law in the different periods included Public Law ideas and the evolution of Public Law in Thailand. Theories of the state, theories of legitimacy in exercising the power and the control of power in the state, such as constitutionalism, the principle of legal state and the rule of law.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH