เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1602890Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดนิติศาสตร์, สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยกิต39 (0-177-39)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นักศึกษาจะต้องศึกษาหรือทำการค้นคว้าวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับสาขาวิชาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระเบียบวิธีวิจัย การสร้างเครื่องมือ การประยุกต์สถิติในการวิจัย การวิเคราะห์ และสรุปข้อมูล โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด แล้วสรุปความคิดจากการศึกษาหรือการวิจัยเขียนเป็นวิทยานิพนธ์


Students having studied or doing research on any subjects relating to the discipline or any relevant subjects including the research methodology, the formation of research tools, the applied statistics research, the data analysis and the data conclusion by having an advising professor giving advices closely and then having concluded ideas from their studies or researches to be written in thesis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH