เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1203707Financial and Accounting Management
การจัดการการเงินและการบัญชี
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดพื้นฐานทางการบัญชี และงบการเงิน การบันทึกข้อมูลทางการบัญชี การรับรู้รายได้ ค่าใช้จ่าย ต้นทุน สินค้าขาย และสินค้าคงคลัง สินทรัพย์ที่มีอายุการใช้งานนาน และการคิดค่าเสื่อมราคา หนี้สิน และส่วนของผู้เป็นเจ้าของ การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดทำงบกำไรขาดทุนล่วงหน้า การจัดทำงบกระแสเงินสดล่วงหน้า การจัดทำงบดุลล่วงหน้า การวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินธุรกิจ และกรณีศึกษา


Accounting concepts and financial reports; recording of accounting transactions; recognition of revenue; expenses; cost of goods sold and inventory; depreciation of fixed assets; liabilities and owners’ equities; break-even analysis; projected profit and loss; projected cash flow; projected balance sheet; analysis of company financial reports; evaluation of business performance; case studies.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH