เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
1203804Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การค้นคว้าวิจัย ในหัวข้อที่สามารถนำมาสร้างเป็นองค์ความรู้ที่นำมาปรับใช้ในการบริหารธุรกิจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดในเรื่องที่ทำการศึกษาวิจัย โดยใช้ทฤษฎี ระเบียบวิธีวิจัย รวมถึงสถิติเพื่อการวิจัย การออกแบบงานวิจัย แล้วสรุปความคิดจากการศึกษาหรือวิจัยเขียนเป็นวิทยานิพนธ์ และนำเสนอผลงานวิชาการ


Research project and procedure, formulate and lead to an appropriate application in business administration under the supervision of the thesis advisor and committee; Application of research theory and methodology related with statistic methods; research design, thesis writing, research report writing and presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH