เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002803Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต36 (0-108-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ค้นคว้าวิจัยเพื่อเรียบเรียงและเขียนวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาจะต้องนำเสนอหัวข้อวิจัย ความก้าวหน้าของงานวิจัย สรุปผลการศึกษาวิจัย และเมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัยนักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์แก่คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เพื่อทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


The student choose the interesting topic; present the research proposal; investigation and writing the manuscript under the guidance of supervisor; follow up and summarize the research project; present and summarize the final thesis to the research committee.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH