เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1209800ASEAN Logistics Integration Management
การบูรณาการการจัดการโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ข้อตกลง และความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน รวมถึงมาตรฐาน ข้อกำหนดและ และกฏระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุนของประเทศสมาชิก รวมถึงวิวัฒนาการของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของประเทศสมาชิกอาเซียน แนวโน้มและทิศทางการพัฒนาความร่วมมือและเครือข่ายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการเดินทาง เพื่อศึกษาดูงานในประเด็นการบูรณาการการจัดการ โลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน และสรุปรายงานผล


Agreement on trade and investment under ASEAN economics cooperation. Standards, regulations, and laws that related to logistics and investment in AEC. Development and future trends of trade and investment among ASEAN members and other related topics also a study trip involving ASEAN Logistics Integration Management aspect including writing of a study report.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH