เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209711International Business Economic and Logistics Law
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศและกฎหมายโลจิสติกส์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ขอบเขต รูปแบบและวิวัฒนาการของธุรกิจระหว่างประเทศทฤษฏีต่างๆ ที่อธิบายปรากฏการณ์ของธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาจากการดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมการเมืองต่างๆ โครงสร้างและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น ระบบการเงิน ตลาดเงิน กฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางการค้า กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายโลจิสติกส์ ระบบภาษี รวมถึงบทบาทของรัฐและองค์กรระหว่างประเทศ การควบคุมบริษัทข้ามชาติ และการวิเคราะห์ทางกฎหมายและเศรษฐกิจของบริษัทข้ามชาติ


Scope, structure and evolution of international business; theories related to international business phenomena; problems in business activities among various economic, social and political environment; structure and factors affecting international business, e.g. monetary system, money market, rules and regulations on trade agreements and international law, logistics law, taxation system, role of the government and international organizations; the control of multinational corporation; analysis of the multinational corporation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH