เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1209813Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดการจัดการ, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
หน่วยกิต12 (0-36-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
นักศึกษาต้องศึกษา ค้นคว้า วิจัย เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด แล้วสรุปความคิดจากการศึกษาหรือการวิจัยเพื่อเขียนเป็นวิทยานิพนธ์


Students are required to research and study in one particular topic in logistics and supply chain contexts or related topics under careful advices of an advisor and conclude the ideas from study and research to write a thesis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH