เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1105798Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษา ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้คำปรึกษาและกำกับดูแล หลังสิ้นสุดการศึกษา นักศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


Research study in related areas under supervision; complete thesis and oral defense required upon.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH