เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1108900Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หน่วยกิต12 (0-36-12)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การทำงานวิจัยอย่างอิสระของนักศึกษาแต่ละคนภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ที่สามารถตีพิมพ์ได้ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ เมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัยนักศึกษาต้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


Independent research under supervision by thesis supervisor which will lead to new finding for national or international publication. At completion of this independent research, students have to submit their thesis for thesis defending examination.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH