เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1107915Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
งานวิจัยอิสระทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จะต้องมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง ภายใต้การกำกับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทั้งบุคคลากรภายในและนอกมหาวิทยาลัย


This requires independent research on NREM in the GMS. The thesis must have an element of originality and contribute to the body of knowledge and application. The thesis will be carried out under the supervision of the dissertation committee, including an external examiner.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH