เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1105995Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยกิต48 (0-144-48)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษา ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เป็นผู้ให้คำปรึกษาและกำกับดูแล หลังสิ้นสุดการศึกษา นักศึกษาต้องเขียนดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์


Research study in related areas under supervision; complete Dissertation and oral defense required upon.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH