เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1100792Thesis
วิทยานิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
หน่วยกิต36 (0-108-36)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษา ค้นคว้าและวิจัยด้วยตนเอง ในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ให้คำปรึกษาและกำกับดูแล หลังสิ้นสุดการศึกษา นักศึกษาต้องเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งสอบป้องกันวิทยานิพนธ์


A research study in biological sciences under supervision; to complete the study, students must write, present and defend a master’s thesis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH