เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102993Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต48 (0-144-48)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การค้นคว้าวิจัยขั้นสูงในสาขาเคมี สำหรับการสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เป็นผู้ให้คำปรึกษาและกำกับดูแล หลังสิ้นสุดการศึกษา นักศึกษาต้องเขียนดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์พร้อมทั้งสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์


Advanced research in chemistry for new knowledge under supervision of an advisor; written dissertation and oral defense required upon completion.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH